Bankom-inzenjering Bankom-inzenjering

Пројектовање и монтажа ел. инсталација

100_0518 electrical-installation1 electrical-installation_31522 Electrical-Serices-1 Electrical-Wiring img_home NightVision PIR maintenance3 259803-280electrical-installation-ilford-essex-mckenna-electrical-electrical-services power-transformers_250x250-250x250 security-cameras-bohol Sell_electrical_installation_materials
1.
Пројектовање инсталација слабе и јake струје и трансформаторских станица и електродистрибутивних мрежа
2.
Монтажа електро инсталација јаке струје:
Монтажа трансформаторских станица
Електроенергетска постројења
Електромоторни погони
Инсталације стамбено/пословних објеката
Извођење уземљења и громобранске инсталације
3.
Монтажа електро инсталација слабе струје:
Телефонске инсталације
Кабловска телевизија
Инсталације видео надзора
Инсталације вза дојаву од пожара и крађе
Рачунарске инсталације
4.
Контрола и мјерење електро инсталација јаке и слабе струје са издавањем стручних налаза.
5.
Монтажа базних станица (за мобилну телефонију)
6.
Мјерење и подешавање заштите у трансформаторским станицама
7.
Испорука, уградња и сервисирање система за климатизацију простора
8.
Редовно одржавање система напајања електроенергетских електроинсталација и електричних погона